Functiebeschrijving Nationale Coach

Door de Raad van Bestuur werd, op voorstel van de Technische Commissie, onderstaande functiebeschrijving vastgesteld voor de rol van Nationale Coach. Per EK/WK zal er een oproep gebeuren voor deze functie.

Algemene taken Nationale Coach

 • Staat in voor de verbinding tussen de Raad van Bestuur en de atleten.
 • Wordt aangesteld door de Raad van Bestuur om een ondersteunende rol op te nemen tijdens een project.
 • De Nationale Coach kan geconsulteerd worden in een adviserende rol naar de technische commissie en Raad van Bestuur toe. In die hoedanigheid kan deze uitgenodigd worden op vergaderingen van de Technische Commissie, of op de Raad van Bestuur, ook al is deze niet van rechtswege lid. De Nationale Coach heeft enkel en alleen een adviserende rol en kan enkel op uitnodiging deelnemen aan beraadslagingen om advies te formuleren. Tijdens de eigenlijke beslissingen is de Nationale Coach niet aanwezig.
 • De Nationale Coach kan enkel mandaat krijgen voor bepaalde taken door de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur. Daarbuiten heeft de Nationale Coach geen enkel mandaat.
 • Conform de statuten heeft de Nationale Coach geen mandaat om de vzw te vertegenwoordigen of engagementen aan te gaan.
 • Achter de genomen beslissingen van de Raad van Bestuur staan, en deze mee helpen uit te dragen na toelating van de Raad van Bestuur.
 • De Nationale Coach wordt aangesteld door de Raad van Bestuur per WK / EK. Dit is een onbezoldigde functie. Er wordt enkel bijgedragen tot een maximum van 50% in de reis- en verblijfkosten tijdens een WK / EK. Indien deze rol wordt opgenomen door verschillende personen, wordt dit percentage evenredig gespreid over het aantal mandaten.

Operationeel kunnen volgende taken worden geformuleerd aanvullend op voornoemde

 • Voorbereiding van een EK / WK
 • Mee bijdragen tot een positieve sfeer tussen de atleten en de clubs
 • Mede aanspreekpunt zijn samen met de voorzitter voor de atleten om operationele en mentale ondersteuning te bieden.
 • Mee voorstellen formuleren naar planning en locaties van de nationale training.

In voorbereiding van, en tijdens, een EK/WK

 • Mee nakijken of alles operationeel in orde is voor de reis (bijvoorbeeld of iedereen beschikt over de nodige trainingspakken, geldige identiteitskaarten
 • Opstellen dagindeling nationale training, deze voorleggen op voorhand aan de technische commissie en de voorzitter om deze daarna te verspreiden naar de clubs na evaluatie door de technische commissie en goedkeuring van de voorzitter.
 • Mee ondersteunen bij het nakijken of iedereen beschikt over de nodige levels.
 • Praktische ondersteuning bij de organisatie van de Nationale Training.
 • Mee ondersteunen bij het opmaken van de kamerverdeling.
 • De nationale coach kan informatie doorspelen naar de NBTA groep communicatie om te vragen dit op de NBTA facebook pagina te plaatsen.
 • Dagindelingsschema opmaken op voorhand en het begeleiden van de muziektest.
 • Er voor zorgen dat alle atleten tijdig verzameld zijn voor elk vertrek van de dag.
 • Controle van de kledij en haren voor de opening en sluitingsceremonie.
 • Elke avond overleg plannen met de clubverantwoordelijken/coaches/afvaardiging bestuur
 • Staat IEDERE atleet bij op het kampioenschap
 • Zorgt ervoor dat de atleet genoeg tijd heeft om op te warmen en zich voor te bereiden voor de atleet het wedstrijdterrein op gaat.
 • Er voor zorgen dat de atleten op tijd aan de pascontrole staan met de nodige identiteitskaart, Praktisch houdt de Nationale Coach deze bij gedurende de tijd die nodig is vanaf de (in)training tot na het optreden.

De Nationale Coach zorgt mee voor de positieve groepssfeer voor, tijdens en na het EK/WK. Hij/zij vormt mee de brug tussen het NBTA Bestuur en de clubs en atleten, en stelt zich loyaal op ten opzichte van de federatie en de clubs.